Úradná správa č. 6 2017/2018
08.09.2017, Matej Krško

Úradná správa č. 6 2017/2018

ŠDK upozorňuje FK na nové znenie ustanovenia čl. 48 ods. 1 súťažného poriadku SFZ podľa ktorého „V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo striedať najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených RFZ a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5 hráčov.“

ŠDK upozorňuje všetky FK, že sú povinné zaregistrovať si športových odborníkov, konkrétne vedúceho družstva, trénera, lekára a hlavného usporiadateľa. V súťažiach I. a II. triedy dospelých tiež videotechnika. V prípade, že nebudú športoví odborníci zaregistrovaní a následne uvádzaní v zápisoch o stretnutí do 08.09.2017, ŠDK pristúpi k prijatiu zodpovedajúcich opatrení.

ŠDK upozorňuje FK na rozhodnutie VV ObFZ Žilina, v zmysle ktorého v prípade omeškania FK s úhradou MZF do 7 kalendárnych dní od dátumu jej splatnosti vrátane sa FK potrestá pokutou 50 EUR. V prípade, že FK bude s úhradou MZF v omeškaní o viac ako 7 dní od dátumu splatnosti a zároveň odohrá v čase nezaplatenia MZF súťažné stretnutie, ŠDK pristúpi  k odpočítaniu troch bodov družstvu klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie za každé stretnutie, ktoré odohrá počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom bez ohľadu na výsledok v zmysle čl. 83 ods. 1 Súťažného poriadku. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania sumy na účet SFZ.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 06.09.2017
Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

54.    Martin Híkaník, 1218950, Teplička nad Váhom, od 04.09.2017, 10 EUR
55.    Stanislav Hornák, 1032866, Trnové, od 04.09.2017, 10 EUR
56.    Michal Grondžák, 1333249, Fk Terchová, od 4.9.2017, 5 EUR
57.    Aleš Sagan, 1333435, Tj Tatran Krasňany, od 2.9.2017, 5 EUR
58.    Ján Sudor, 1338086, OŠK Kamenná Poruba, od 2.9.2017, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

59.    Martin  VYDRA, 1309748  Horný Hričov, 3 týždne od 02.09.2017, DP 48/1c, 2b, 5 EUR

Disciplinárne oznamy:
60.    ŠDK trestá FK Bitarová pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11, 10 EUR
61.    ŠDK trestá FK Kunerad pokarhaním za neskorý príchod na MFS 1. kola III. DT „B“ dospelých, 10 EUR
62.    ŠDK trestá FK Hôrky pokutou 33 EUR a úhradou nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
63.    ŠDK trestá FK Rajecké Teplice pokutou 33 EUR a úhradou nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
64.    ŠDK trestá R Dušan Zemiak pokutou 17 EUR za neúčasť na MFS, 10 EUR
65.    ŠDK trestá R Natália Durmis pokutou 17 EUR za neúčasť na MFS, 10 EUR
66.    ŠDK trestá R Branislav Mičian pokutou 17 EUR za neúčasť na MFS, 10 EUR
67.    ŠDK oznamuje FK Bitarová, že VV na svojom zasadnutí dňa 31.08.2017 mimoriadne znížil pokutu udelenú ŠDK vo výške 800 EUR za odhlásenie družstva žiakov na sumu 400 EUR, 10 EUR

Športovo – technické oznamy:
68.    ŠDK kontumuje  MFS  1. kola I. triedy dorastu L. Lúčka - Bitarová  v prospech  FK Lietavská Lúčka,  výsledok  13:0  ponecháva v platnosti
69.    ŠDK kontumuje  MFS  5. kola I. triedy dorastu Hôrky – Pov. Chlmec na 3:0 v prospech FK Pov. Chlmec podľa SP 82/1b
70.    ŠDK kontumuje MFS 5. kola Trnové – Rajecké Teplice Konská na 3:0 v prospech FK Trnové podľa 82/1b

Súťaž prípraviek:

Súpisky pre súťaž prípraviek zatiaľ nepredložili: Bitarová, Mojš, Krasňany, Terchová, Teplička nad Váhom, Rosina, Bytčica. ŠDK vyzýva vyššie uvedené kluby na ich predloženie najneskôr do 08.09.2017 do 18:00 hod.
Vzhľadom na novú verziu ISSF systému upozorňujeme FK, že do zápisu o stretnutí v ISSF systéme je možné uviesť len hráča s platným registračným preukazom. Z uvedeného dôvodu funkčnosti súťaže v systéme ISSF zdvorilo žiadame, aby si každý FK požiadal o vydanie aspoň 7 registračných preukazov pre hráčov prípravky. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. 

ŠDK vyzýva FK, ktoré majú zaradené družstvá v kategórii prípraviek, aby najneskôr do 01.09.2017 zaslali aktuálnu súpisku emailom na emailovú adresu obfzzilina@gmail.com. Súčasťou súpisky budú aj mená vedúceho príp. aj trénera s telefonickým kontaktom na zodpovednú osobu.
FK, ktorý usporadúva turnaj prípraviek je zodpovedný za vypísanie resp. za doručenie zápisu o turnaji na sekretariát ObFZ Žilina najneskôr do najbližšej stredy do 12:00 hod. po konaní turnaja.

Skupiny a termíny turnajov:

Bytčianska:
Hliník (09.09.2017)
Hrabové (23.09.2017)
Bitarová (28.10.2017)
Dolný Hričov (07.10.2017)
Horný Hričov (21.10.2017)

Terchovská:
Mojš (07.10.2017)
Kotrč. Lúčka (23.09.2017)
Krasňany (21.10.2017)
Terchová (09.09.2017)
Teplička nad Váhom (28.10.2017)

Prímestská:
Nededza (09.09.2017)
Rosina (07.10.2017)
Bytčica (21.10.2017)
Bánová (28.10.2017)
Hôrky (23.9.2017)
Rudina (14.10.2017)

Rajecká:
Raj. Teplice (07.10.2017)
Stráňavy (09.09.2017)
Strečno (23.09.2017)
Podhorie (21.10.2017)
Zbyňov (28.10.2017)

Zmeny termínov súťažných stretnutí:

Súťaž

Kolo

Domáci

Hostia

Nový termín

 

poplatok

HP

I.trieda mladší žiaci

1

FK Strečno

TJ VTJ Rajecké Teplice

21.10.2017 o 10,00

 

 

I.trieda mladší žiaci

4

ŠK Podhorie

FK Hliník

9.9.2017 o 17,00

5 € Podhorie

 

II. A trieda žiaci

5

ŠK Lietava

TJ Partizán Kunerad

8.9.2017 o 16,30

 

 

II. A trieda žiaci

6

Družstevník Rašov

ŠK Dolný Hričov

22.9.2017 o 16,00

5 € D. Hričov

 

II. trieda dospelí

7

TJ Turie

TJ Rozvoj Mojš

17.9.2017 o 15,00

 

HP Mojš

II. A trieda žiaci

7

TJ Turie

TJ Rozvoj Mojš

17.9.2017 o 10,00

 

HP Mojš

II. trieda dospelí

20

TJ Rozvoj Mojš

TJ Turie

6.5.2017 o 16:30

 

HP Turie

II. A trieda žiaci

20

TJ Rozvoj Mojš

TJ Turie

6.5.2017 o 10:00

 

HP Turie

II. trieda dorast

7

TJ Turie

ŠK Dolný Hričov

29.10.2017 o 11,30

 

 

Tel. kontakt – PRÍPRAVKY:
PODHORIE  - p. Labajová  0903 840 031, p. Labaj 0904 610 214
BITAROVÁ   -   p. Drdák  0903 724 232, p. Gaňa  0911 776 229
STRÁŇAVY  -  p. Žužafka  0944 298 752
NEDEDZA    -  p. Bros  0907 824 478
RUDINA      -  p. Novák  0903 480 851
STREČNO  -  p. Beháň  0904 130 809
RAJECKÉ TEPLICE  - p. Kadúc  0944 943 733
HRABOVÉ  -  p. Hrabovský  0908 522 045
TERCHOVÁ – p. Kačáni  0903 869 903
BYTČICA  -  p. Hemčíková  0902 178 499
ZBYŇOV  -  p. Urík  0911 462 156
HôRKY  - p. Chovanec  0911 214 417
HLINÍK -  p. Janešíková  0944 567 256
DOLNÝ HRIČOV  - p. Masný  0915 245 926, p. Uhliarik 0914 280 985  

Tel. kontakt – MLADŠÍ ŽIACI :
PODHORIE - p. Labajová  0903 840 031, p. Labaj 0904 610 214
STREČNO  -  p. Benedig  0903 503 194
RAJECKÉ TEPLICE  -  p. Čišecký  0948 115 381
PREDMIER  -  p. Hvizdák  0908 911 804 , 
TERCHOVÁ – p. Kačáni 0903 869 903
HLINÍK  -  p. Pršek  0902 917 600

2. KR  – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 6.9.2017
 
KR touto cestou oznamuje všetkým R a DZ pôsobiacim v SsFZ, ako i ObFZ, že RS 2017/2018 si je potrebné zakúpiť na sekretariáte ObFZ / cena 1 výtlačku – 2 eurá /. 
KR žiada ŠDK o potrestanie R Zemiak Dušan, za neospravedlnenú neúčasť na MFS 1.9.2017.
KR žiada ŠDK o potrestanie R  Durmis Natália,  za neospravedlnenú neúčasť na MFS 1.9.2017
KR žiada ŠDK o potrestanie R Mičian Branislav,  za neospravedlnenú neúčasť na MFS 1.9.2017
KR žiada o potrestanie R Ondák Ladislav za neskoré ospravedlnenie z MFS hrané 9.-10.9.2017.
KR sa zaoberala podnetom FK Zbyňov  – pochvalou, resp.nespokojnosťou výkonu R v MFS žiakov a prijala opatrenia na zlepšenie rastu mladých R.
KR pripravuje pre adeptov na funkciu R riadne školenie v termíne, ktorý bude zverejnený včas v ÚS, ako i v novinkách na stránke ObFZ Žilina.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na MT 0908 903 264, resp.na web stránke ObFZ Žilina.

Ospravedlnenia:
Vlasatý – 25.8. – 10.9., 22. – 24.9., Martinec R. – 26.8. – 3.9 do 12.00 hod..,  Hreus – 15. – 27.9., Koleno – 17.9., Širanec – 9. – 10.9., Botka – 28.8. – 12.9., Mahút – 15. – 17.9., Žeriava – 23.9., 30.9., Vaškovič – 10.9., Šottník – 15.9., Krajník – 10.9., Heidler – 6.-18.9.,Mičian – 9.9., Ondák – 9.-10.9.- neskoro, Martinec / DZ / - 8.9.2017.

Zmena DL č.5 :
Predmier – Strečno / žiaci – 9.9./ - Kaštan  za Bryndziar
Kotešová – Zádubnie  / žiaci – 8.9./ - Krajči za Mitúch 
Hvozdnica – Turie / muži / - Mitúch za Ondák
Súľov – Divinka/Lalinok / muži / - Michal J. za Blaško
Stráňavy – Zádubnie / muži / - Blaško za Michal J.

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ  Žiilna pripravuje školenie trénerov   UEFA Grassroots C licencie,  ktoré sa uskutoční  v Žiline. Cena za školenie sa bude odvíjať od počtu prihlásených adeptov. Prednášať budú lektori z  TMK SsFZ, ktorí to môžu prednášať. Predpokladaný termín : Po skončení jesennej časti súťaže. Prihlásiť sa môžete u  p. Capku č.t. 0903 644 165.  

TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 17.11.2017. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Štartovné sa bude odvíjať podľa počtu prihlásených družstiev. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264, ktorý poskytne bližšie informácie.

N O M I N Á C I A výberu ObFZ  „2007“
na futbalový turnaj prípraviek Memoriál Antona Muhelyiho 2017 v Žiline 15. septembra 2017 (piatok) na Hlavnom štadióne MŠK Žilina

Nominovaní hráči:

1.    HANULÍK ADAM - TJ Jablonové    
2.    BADÍK Andrej - TJ H. Hričov            
3.    BECÍK Miloš - ŠK Cem. L. Lúčka            
4.    KOREŇ Adrián -TJ Partizán Súľov            
5.    ČEBEK Timotej - TJ Pšurnovice            
6.    GABAJ Jozef - TJ Divinka            
7.    GAŇA   Matúš - TJ Bitarová            
8.    GAŠPIERIK Jakub - ŠK Lietava            
9.    VAJDA Anton - OŠK Nededza            
10.    HREHOR Marek - TJ Partizán Súľov            
11.    KÁVECKÝ Šimon - OŠK K. Poruba            
12.    ŠABLATÚRA T.-TJ Dlhé Pole            
13    MIČICA Sebastián - TJ Hviezda Zádubnie

Realizačný tím:
Regionálny tréner- garant : Ján Capko    
Tréneri: Matejčík Milan

Program :  13.00 zraz    14.00  - 18.30  zápasy     19.00  ukončenie zrazu  

Zraz nominovaných hráčov je v  piatok  15. septembra 2017  o 13.00 hod. na Hlavnom štadióne  MŠK  Žilina na Západnej tribúne pod znakom MŠK Žilina (vchod od Holiday Inn). Ukončenie akcie je plánované 15.09.2017 do 19.00 hod.. 

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať pána Matejčíka +421908903264

Hráči si prinesú:  kopačky (aj na umelú trávu), chrániče,  tepláky

Priniesť so sebou preukaz poistenca !

Neospravedlnená neúčasť bude riešená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že OBFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.
       Ing. Igor Krško                                   Milan Matejčík                               Ján Capko      
       predseda ObFZ                                  sekretár ObFZ                        predseda TMK ObFZ

N O M I N Á C I A výberu SEVER „2005“
na výberový zápas LIPTOV „2005“ -  SEVER „2005“ v Ružomberku dňa 13. septembra 2017 (streda)

Nominovaní hráči:

1.    SZIJJARTO Andrej - MŠK Žilina    
2.    ORAVEC Adam - MŠK Žilina    
3.    HALAMA Peter - MŠK Žilina    
4.    HRANICA Timo - MŠK Žilina    
5.    STRAKA Denis  MŠK Žilina    
6.    BEŇADIK Marek - MŠK Žilina    
7.    PALKA Teo - MŠK Žilina    
8.    TICHÝ Stano - MŠK Žilina    
9.    WEBER Marián - MŠK Žilina    
10.    ŠOŠKA Adrián - Akadémia Juventus ZA
11.    SCHMIED Richard - Akadémia Juventus ZA
12.    MAČEK Marek - MŠK K.Nové Mesto
13.    ŠAMAJ Samuel - MŠK K.Nové Mesto
14.    JANČIGA Michal - MFK Bytča
15.    HULÍN Adam - MFK Bytča
16.    BADŽGOŇ Jakub - FK Tatran Turzovka
17.    BROS Tobias - FK Čadca
18.    HALVONÍK Tomáš - Pokrok Stará Bystrica

Realizačný tím:
Regionálny tréner:          Peter ŠTEFAŇÁK , Ján ŠTRBA
Tréneri:                            Matúš ROHÁĽ, Ján CAPKO
Technický vedúci:           Ernest PETERKE
Zdravotník:                     Michal FUNTEK

Program:     09.30 zraz     10.30 výber LIPTOV 2005  - výber SEVER 2005     12.00 obed    13.00 ukončenie

Zraz nominovaných hráčov je v  stredu 13. septembra  2017 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska MFK Ružomberok. Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou. Ukončenie akcie je plánované na stredu 13. 09. 2017 do 13.00 hod. v Ružomberku.

V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať p. Štefaňáka na 0902 937 058

Hráči si prinesú:  kopačky na umelú trávu, chrániče, tepláky, šlapky, uterák

Priniesť so sebou preukaz poistenca !

Neospravedlnená neúčasť bude riešená v súlade s Disciplinárnym poriadkom SFZ

  PhDr. Jozef PARŠO             Mgr. Ladislav MATEJKA       PaedDr. Peter ŠTEFAŇÁK      
       predseda SsFZ                     vedúci sekretár SsFZ                          RTM SFZ

4. Sekretariát  -  ObFZ

MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2017 - turnaj pre chlapcov  U 12 a dievčatá U14

Projekt Mini Champions Liga Slovensko je súčasťou Grassroots programu SFZ. Projekt je určený pre futbalové kluby 1., 2. a 3. žiackej ligy v sezóne 2017-18 v príslušnom RFZ bez účasti futbalových klubov so štatútom Futbalovej Akadémie (FA). Kluby so štatútom Útvaru talentovanej mládeže (ÚTM), ktoré majú povinnosť sa zúčastniť projektu na základe licenčného systému mládeže SFZ 2017-18, budú zaradené v projekte až priamo do turnajov krajských kôl. Ostatné družstvá z 2. a 3. žiackych líg odohrajú turnaje - základné kolá vo svojich krajoch. Projekt Mini Champions Liga Slovensko sa hrá na mini-ihriskách s umelou trávou a je určený pre chlapcov a dievčatá v kategóriách mladších žiakov U12 a žiačok U14. Kluby 2. a 3. ligy žiakov - SsFZ môžu posielať vyplnenú záväznú prihlášku do 28.8. 2017 elektronicky (sken) na email: peterstefanak@gmail.com. Propozície turnaja , prihlášku a pravidlá nájdete na stránke www.ssfz.sk - úvodná stránka - aktuality.

SFZ :

Vážený klubový manažér,
dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť spustenie avizovaného eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ

Eshop sa nachádza na adrese https://eshop.futbalsfz.sk

Poprosím Vás aby ste si pred použítím eshopu pozorne prečítali návody nižsie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne:
https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta
a
https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit

Taktiež dávame do pozornosti metodické usmernenie https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit

Dovoľte ešte aby som Vám oznámil, že aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom septembra.

Registračné obdobia:

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

od 1.7. do 31.7. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
od 18.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením).

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 71x