ÚRADNÁ SPRÁVA č. 9

14.10.2016, Milan Matejčík

ÚRADNÁ SPRÁVA číslo 9.

 

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 12.10.2016

 

Vylúčený po 2. ŽK. DO - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 MFS nepodmienečne podľa DP čl. 37/3 od 10.10.2016:

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

 

 1. Tomáš Janoška 1296716, Lietava, 2 týždne od 10.10.2016, DP 49/1a, 2a, 5 EUR
 2. Ladislav Čička, 1201341, Jablonové, 4 týždne od 10.10.2016, DP 49/1b, 2b, 10 EUR
 3. Radoslav Sáňka, 1262740, 4 týždne od 10.10.2016, DP 49/1b, 2b, 10 EUR

 

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a, od 10.10.2016:

 1. Martin Maliaček 1356564 Mojš, 5 EUR

 

Disciplinárne oznamy :

 

 1. Anton Danížek, 1180037, Súľov, ŠDK podmienečne upúšťa od zvyšku DS s podmienečným odkladom do 30.04.2017, 10 EUR
 2. ŠDK zamieta žiadosť hráča Tomáš Hemčík, 1290955, Bytčica o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS, 5 EUR
 3. ŠDK žiada FK Jablonové o zaslanie videozáznamu a  vyjadrenie k HNS počas MFS 10. kola II. DT dospelých Jablonové – Turie do 19.10.2016 do 12:00 hod.
 4. ŠDK trestá FK Nezb. Lúčka pokutou 100 EUR podľa RS 87.5, 10 EUR
 5. ŠDK trestá FK Nezb. Lúčka zákazom odohratia 1 MFS na ihrisku v Nezbudskej Lúčke a v okolí 15 km s podmienečným odkladom do 30.06.2017 a zvýšením usporiadateľskej služby na 7 členov do 31.12.2016, podľa DP 47/1c, 4, 10 EUR

 

Športovo – technické oznamy :

 

 1. ŠDK berie na vedomie vyjadrenie FK Belá k úhrade odstúpného za hráča Michala Užáka a žiada FK Gbeľany o vyjadrenie či došlo k úhrade odstupného v dohodnutej výške najneskôr do do 19.10.2016 do 12:00 hod.
 2. ŠDK nariaďuje odohrať 13. kolo II. DOXXbet triedy dospelých Hliník – Jablonové dňa 29.10.2016 o 14:00 hod.
 3. ŠDK schvaľuje dohodu FK Zádubnie a FK Dolná Tižina a nariaďuje odohrať MFS 12. kola II. DOXXbet triedy dospelých dňa 06.11.2016 o 13:30 hod.
 4. ŠDK vyhovuje žiadosti FK Hliník a nariaďuje s účinnosťou od jarnej časti ročníka 2016/2017 odohrať všetky MFS dorastu v nedeľu v ÚHČ dorastu.
 5. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 19.10.2016 do 12:00 hod. na ObFZ Žilina

z MFS 10. kola I. DOXXbet triedy dospelých:

 • Gbeľany – Rašov
 • Kotešová – Pov. Chlmec

z MFS z 10. kola II. DOXXbet triedy dospelých

 • Petrovice - Hliník
 • Teplička nad Váhom „B“ - Mojš

 

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 19.10.2016 o 16:00 hod. na ObFZ Žilina.

 

2. KR – predseda Libor Kolibač, zasadnutie dňa 12.10.2016

 

KR žiada ŠDK o potrestanie R  Paholík Marián za neospravedlnenú neúčasť na MFS, na ktoré bol delegovaný dňa 9.10.2016.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2016 o 15.30  hod. R Paholík Marián.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2016 o 15.45 hod. R Sládek Erik.

KR oznamuje zmenu MT – Oravec Ľubomír – 0910 864 304.

Ospravedlnenia: Vlasatý15-16.10., 28.10.- 2.11.2016, Vrábel – 15.-16.10., Kubík – 15.16.10., Martinec /DZ/ - 15.10.2016.

Zmena DL č. 11:

Zádubnie – D. Pole / muži / - Rojík D. za Krajník

P.Chlmec – Kolárovice /muži / - bez AR 2

N. Lúčka – Petrovice / muži / - Michal M.za Zemiak

N. Lúčka – Petrovice / muži / - bez DZ

Krasňany – Stráňavy / žiaci / - Baugantner  za Zemiak

Bitarová – Petrovice / žiaci / - Ondák za Baugantner

Babkov – Kunerad / muži / - Martinec  / DZ /

Hliník – Trnové / dorast / - 15.10. -11.30 hod. – Hrobárik, Kaštan

Hliník – Hlboké / dorast / - zrušené

D. Hričov – Hôrky / dorast / - 16.10.-11.30 hod. – Heidler, Krajník

D. Hričov – Trnové/ dorast / - zrušené

Hlboké – D. Pole / dorast /- 16.10.-11.30 hod. – Šupej, Hajduk

Hlboké – D. Pole / muži / - Hajduk, Šupej

D. Pole – KŚK Žilina / dorast / - zrušené

Predmier „B“ – Hvozdnica / dorast / 16.10. -11.30 hod. - Zemiak, Veselý

Hôrky – Predmier „B“ – zrušené

RT Konská – Kotešová  / muži / - bez AR 2 /

RT Konská – Ďurčiná / dorast /  - bez AR 2  / Matula AR 1 /

KŠK Žilina – Gbeľany / dorast / - 16.10. – 11.30 hod. - Rojík D., Hollý

Hvozdnica – Gbeľany / dorast / - zrušené

Rosina - O. Veselé / dorast - SsFZ/ - 15.10.2016 o 14.00 hod .- Šottník , Hrivo V.

RT Konská - Kotešová / muži / - Macek za Meliš / DZ /

D. Hričov - Pšurnovice / muži / - bez DZ

 

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.

                   

Neuhradené  MZF  za mesiac  september  ku dňu  13.10.2016:

FK FATRAN  –  Dolná Tižina, TJ ŠK Podhorie,  TJ Dlhé Pole,  TJ Partizán Suľov, TJ Stráža

 

V prípade neuhradenia MZF do 19.10.2016 HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .

 

 

4. TMK – predseda Ján Capko

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 17. – 20. 11. 2016 2. blok 16. – 18. 12. 2016 3. blok 21. – 22. 01. 2017 07. 03. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06.novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

 TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok 26. – 27. 11. 2016 2. blok 17. – 18. 12. 2016 07. 02. 2017 – záverečné skúšky Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok) v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 06. novembra 2016 na priloženom tlačive prihlášky (ssfz.sk) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

5. Sekretariát  -  ObFZ

 

Pre futbalové kluby / I.II.III. trieda mužov/ od sponzora DOXXbet  sú pripravené k prevzatiu  futbalové lopty  / 3ks na mužstvo/.  Futbalové lopty si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

 

Pre FK  / ktoré hrajú dvojičkovú súťaž / sú pripravené k prevzatiu medaile pre najlepšieho hráča zápasu. Medaile si môžete prevziať počas úradných hodín na sekretariáte ObFZ Žilina.

 

Každý klub / ktorého družstvo štartuje v súťaží ObFZ / si môže prevziať 1ks RS 2016/2017 v tlačenej forme na sekretariáte počas stránkových hodín.

 

Upozorňujeme FK, že na základe čl. 12/8 RaPP po skončení tohto registračného obdobia nie je možné podávať až do začiatku zimného registračného obdobia žiadosti o registráciu hráča, staršieho ako 12 rokov (základná registrácia).

 

Na základe konzultácie s Matrikou SFZ oznamujeme, že registračné obdobie pre hráčov – amatérov z a do zahraničia sa zhoduje s registračným obdobím bez obmedzenia pre amatérov, teda od 1.7. do 31.8. a od 1.1. do 31.3.kalendárneho roka.

 

 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

 

Prečítané: 166x