26.10.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 13 2018/2019

26.10.2018, Matej Krško
ŠDK upozorňuje FK, že v prípade neodohratia MFS z dôvodu nepriaznivého počasia alebo nespôsobilej hracej plochy počas víkendu 27.-28.10.2018 nariadi náhradný termín MFS na víkend 3.-4.11.2018. ŠDK bude akceptovať dohody FK o odohratí MFS aj na iný termín, avšak MFS sa musí uskutočniť najneskôr do 4.11.2018.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 24.10. 2018

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

211. Martin Belaník, 1159675, Brodno II. DT dospelí, 3 týždne N od 22. 10. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR 

212. Jozef Bohdal, 1279144, Zbyňov III. DT dospelí, 3 týždne N od 22. 10. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR 

213. Miroslav Krajčí, 1299725, Dolný Hričov II. Tr dorast, 4 týždne N od 22. 10. 2018podľa DP čl. 49/1b, 2b, 5 EUR 

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

214. Branislav Sluka, 1086190, Liet. Lúčka I. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

215. Lukáš Síkora, 1207512, Bánová „B“ I. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

216. Jakub Makuk, 1301393, Brodno II. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

217. Ľuboš Slávik, 1209554, Súľov III. DT „B“ dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

218. Ján Farkaš, 1179665, Hrabové, III. DT „B“ dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

219. Vladimír Švec, 1369860, Krasňany I. T dorast od 22. 10. 2018, 5 EUR

220. Lukáš Podmanický, 1287564, Ďurčiná II. T dorast, od 22. 10. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

221. Ján Všelko, 1243459, Štiavnik I. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

222. Martin Kubjatko, 1224108, Zástranie I. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

223. Lukáš Čička, 1235638, Jablonové I. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

224. Filip Vrabeľ, 1309221, Krasňany, II. DT dospelí, od 22. 10. 2018, 10 EUR

Disciplinárne oznamy:

225. ŠDK trestá TJ Hlboké II. Tr dorast peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou nákladov na delegované osoby vo výške 40 EUR podľa RS 87.7, 10 EUR

226. Matej Ripel, 1308085, Krasňany, ŠDK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od DS, 5 EUR

227. ŠDK odstupuje podanie FK Zástranie na KR ObFZ Žilina.

Športovo – technické oznamy:

228. ŠDK kontumuje s. s. 1. KŠK Žilina – Hlboké II. Tr. dorast na 3:0 v prospech 1. KŠK Žilina podľa SP 82/1b

229. ŠDK informuje FK, že súťaž prípraviek a termíny zverejnené v systéme sú len informatívne. ŠDK zároveň žiada kluby, aby si overili či ich družstvo je zaradené do súťaže prípraviek v systéme ISSF.

230. ŠDK upozorňuje FK na chybu v RS 2018/2019, bod 11, ktorý znie správne nasledovne: V kategórii prípravky môžu štartovať hráči narodení 01.01.2008 - 31.12.2013

231. ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 31. 10. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:

I. DT dospelí R.T. Konská - Zástranie

I. DT dospelí Bitarová – Lietavská Lúčka

I. DT dospelí Horný Hričov – Pov. Chlmec

II. DT dospelí Ďurčiná - Brodno

II. DT dospelí Petrovice - Hôrky

II. DT dospelí Nezb. Lúčka - Hvozdnica

Zmeny termínov

ŠDK upozorňuje kluby z dôvodu množiacich sa žiadostí o zmenu termínu stretnutia, že žiadosť o zmenu termínu MFS, ktoré sa má odohrať počas najbližšieho víkendu, musí byť podaná a schválená oboma klubmi najneskôr do pondelka 12,00 hod príslušného týždňa výlučne prostredníctvom systému ISSF. Po uvedenom termíne žiadosť ŠDK schváli len vo výnimočných prípadoch s riadnym odôvodnením.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 31. 10. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

ŠDK upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/19 prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka 2018/19.


2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 24.10.2018

1. Zmeny DL číslo 13 :

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

Ospravedlnenia: Poštek: celá jesenná časť, Bugala: prac. dni, Martinec st.: prac. dni a soboty, Hýllová: celý súťažný ročník, Hollý: do odvolania, Matejčík: do odvolania, Kúdelka: do odvolania ,  Žitník: 27.10., 23.3., 6.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., do 13:00 a v dňoch : 21.10., 30.3., 14.4., 15.6., vôbec nedelegovať.,., Kmetík: prac. dni, Vrchovský: po-str., 27-28.10., Hrobárik A: 28.10.,  Milo: prac. dni., a 27-28.10., Gešová: prac. dni, Vaškovič: 27-28.10., Rogoň: do konca JČ, Žeriava: PN, Baumgartner: do konca JČ, Takáč: do konca októbra, Matula 25-28.10., Dikoš: 27.-28.10. do 11:00, Vlasatý: 26-28.10., Turský: 27-28.10. a prac. dni do 16:00, Martinec R.: 27.10., Thiel: 27.10., Gabaj: 28.10 do 13:00, Ďuriník: 27.-28.10., Ondák: 27.-28.10., Mitúch: 27.10. do 12:00, Martinec J.: do konca JČ, Durmis: do konca JČ, Bříza: 27.10.

KR žiada R, ktorí sú študentami, nech napíšu ospravedlnenie na pracovné dni, kedy sú v škole dlhšie ako do 15:00 a z toho dôvodu nemôžu v daný deň rozhodovať.

2. KR prijala podnet ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka (TJ Družstevník Bitarová - ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka) a FK Zástranie (TJ VTJ Rajecké Teplice Konská - FK Zástranie) a zaujme stanovisko po vzhliadnutí videozáznamu.

3. Vzhľadom k množiacim sa  nedostatkom v popise priestupkov, v prípade, keď sa stretnutie neodohrá/nedohrá vypracujeme pre R a DZ v krátkom čase manuál ako postupovať, ktorý bude zverejnený a každý R a DZ ho dostane aj elektronickou formou. 

4. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné posedenie pri kapustnici sa uskutoční 23. 11. 2018 (piatok) v Central Pub-e oproti hotelu Dubná Skala pri východe z SC Mirage so začiatkom od 18:00. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili u predsedu, prípadne podpredsedu KR telefonicky, prípadne formou SMS v termíne do 19. 11. 2018. 

5. Od začiatku septembra sme začali používať na komunikáciu s R nové adresy kr-obfzza@obfzza.sk, delegovanie@obfzza.sk, prosíme R a funkcionárov klubov aby s platnosťou od 7.9.2018 využívali výlučne tieto adresy.

6. KR žiada R, aby v prípade, že nie sú im doručené delegačné listy, prípadne im nebol doručený emailom výpis mzdy za mesiac september, aby nás kontaktovali na známych emailových adresách. Pomôže to na lepšiu komunikáciu pre nás všetkých.

7. Žiadame rozhodcov, aby v prípade, ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

8. KR dôrazne pripomína rozhodcom, aby dodržiavali odsek VII bod 44/e rozpisu súťaží. Zápis o stretnutí je nutné uzavrieť najneskôr do 1 hodiny po stretnutí. Vo výnimočných prípadoch, ak to nieje možné, treba dôvod riadne popísať v zázname R. V opačnom prípade budú rozhodcovia riešení v zmysle zásad fungovania KR individuálnym spôsobom.

9. KR upozorňuje R a DZ, akonáhle sú na PN, prípadne na OČR s členom rodiny nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu respektíve delegáta zväzu, túto skutočnosť bezodkladne oznámte KR. V opačnom prípade sociálna poisťovňa nevyplatí PN.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná

Neuhradené MZF za mesiac september 2018:

FK FATRAN DOLNÁ TIŽINA 

HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ.

4. TMK – predseda Ján Capko

Pozor zmena termínu turnaja prípraviek v Korni.

TMK ObFZ  Žilina pripravuje turnaj prípraviek  v Korni, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2018. Zúčastniť sa môžu chlapci roč. 2008 a mladší. Prihlásiť sa môžete u p. Matejčíka č.t. 0908 903 264,mail: obfzza@obfzza.sk do 3.11.2018. Po tomto termíne prihlášky neakceptujeme. 

Informácie nájdete tu :

Prihlásené družstvá :

Teplička nad Váhom, 1.KŠK Žilina, Rajecké Teplice, Stráňavy, Zbyňov, Rosina A, Rosina B, Bánová, Kotrčina Lúčka, Nededza, Varín,  2 x FC Juventus, Bytčica,  MŠK Žilina, Hvozdnica 

Zoznam adeptov na:  Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie:

Barčák Michal,  Beháň Peter,   Bello MŠK,   Belko Ľubomír,   Coma Róbert, Ďurica Marián,  Holečko Pavol,  Horecký Samuel,  Chasník Michal, Jančula Patrik,  Kovačik Dávid,  Ing. Lábaj Michal,  Ing. Lábajová Zuzana,  Martinka Lukáš,  Masný Jozef,  Mojský Ľubomír,   Nimohaj Martin,   Princ Ofori MŠK, Pršek Daniel, Seman Oliver,  Sylvestr Miroslav, Šebeňa Tomáš, Uram Matej, Urik Roman, Vríčan Michal, Závodský Marián.

V prípade, že ste poslali prihlášku a nie ste v zozname obratom napíšte na mail: jancapkoapm@zoznam.sk

V  súlade s plánom práce TMK SsFZ obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie návrhov na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne za Váš ObFZ, ktoré každoročne vyhlasuje TMK SsFZ pre kategórie:

 najúspešnejší tréner dospelých

 najúspešnejší tréner mládeže mimo LK

 najúspešnejší tréner mládeže LK

Návrhy zasielajte poštou  alebo mailom (peterstefanak@gmail.com) na SsFZ do 05. novembra 2018.

Najúspešnejší tréneri v jednotlivých kategóriách budú ocenení na tradičnom PLESE SsFZ, ktorý sa bude konať 05. januára 2019 v Banskej Bystrici.

5. Sekretariát  -  ObFZ

Dňa 11.1.2019 sa uskutoční v Hoteli Slovakia slávnostné vyhlásenie jedenástky roka 2018 spojené s tradičným plesom ObFZ Žilina.

Prosíme prípadných darcov cien do tomboly, aby sa prihlásili u sekretára ObFZ – 0908 903 264 p. Matejčíka. 

KREDITY :

Upozorňujeme FK  -   aby do 30.11.2018 minuli všetky kredity v eshope, aktuálny stav nájdete vždy na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a v dolnej časti máte kluby, ktoré neminuli ani 50% kreditu.

V prípade problémov s prihlásením na futbanet.shop  sa obráťte na helpdesk@futbalsfz.sk alebo napíšte cez "modrú obálku na eshope v prvom dolnom rohu", tiež to príde na helpdesk. Skôr ako sa obrátite na helpdesk, pokúste sa ísť podľa návodov na stránke futbalnet.shop dole.

Upozorňujeme FK na zmenu mailovej adresy pri komunikací s ObFZ Žilina.

Nová mailová adresa: obfzza@obfzza.sk.

Žiadame funkcionárov klubov aby s platnosťou od 7.9.2018 využívali výlučne túto adresu.

Upozorňujeme ISSF manažérov FK, že pri žiadostiach o registráciu hráča je potrebné zadať aj adresu hráča (podľa pretlače), v prípade neuvedenia matrika vráti na doplnenie. U hráčov, ktorí sú už registrovaní doplnia, resp. upravia na aktuálne, tieto údaje samotní hráči (zákonný zástupca) prostredníctvom svojho prístupu (Môj účet).Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.

predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 128x