Úradná správa č. 26 2017/2018
19.05.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 26 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 16. 5. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2017 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska).

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20.06.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
332.    Lukáš Štaffen, 1259440, OFK Kotešová I. DT dospelí, 4 s. s. N od 14. 5. 2018 podľa DP čl. 49/1a, 2a, 10 EUR
333.    Lukáš Štefaňák, 1350657, FK Hliník I. MT žiaci, 3 týždne N (HNS po udelení ČK po 2.ŽK) podľa DP 47/1b, 2b, hráč DS vykoná po vykonaní DS podľa U334, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
334.    Lukáš Štefaňák, 1350657, FK Hliník I. MT žiaci, od 14. 5. 2018, 5 EUR
335.    Tomáš Chupáň, 1334756, TJ Partizán Kunerad II. MT žiaci, od 14. 5. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
336.    Martin Kubiatko,1224108, TJ Hviezda Zádubnie, III. DT sk. A dospelí, od 14. 5. 2018, 10 EUR
337.    Štefan Hanzel, 1167193, TJ Jablonové II. DT dospelí, od 14. 5. 2018, 10 EUR
338.    Marek Gašpierik, 1290052, TJ Pov. Chlmec I. tr. Dorast, od 14. 5.2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
339.    ŠDK trestá  FK Dolný Hričov peňažnou pokutou 400 EUR podľa RS 87.3, 10 EUR 
340.    ŠDK schvaľuje žiadosť Stanislav Makuka, 1222807, Babkov a podmienečne upúšťa od zvyšku DS do 31. 12. 2018 podľa DP čl. 40, 10 EUR 
341.    ŠDK schvaľuje žiadosť Martin Gajdošík, 1119309, FK Hliník II. DT dospelí podmienečne upúšťa od zvyšku DS do 30.09.2018 podľa DP čl. 40, 10 EUR
342.    ŠDK trestá R Tomáš Thiel, za neospravedlnenú neúčasť na MFS I. triedy dorast 21.k Hôrky – Hvozdnica peňažnou pokutou 17 EUR podľa RS 88, 10 EUR
343.    ŠDK mení U324 z US č. 25 nasledovne: ŠDK trestá OFK Teplička n. Váhom „B“ peňažnou pokutou 30 EUR za oneskorené predloženie video záznamu z MFS 19.k II. DT dospelí  Teplička n. Váhom „B“ – Rašov, 10 EUR
344.    ŠDK trestá trestá TJ Považský Chlmec peňažnou pokutou 200 EUR za nepredloženie video záznamu z MFS 19.k I. DT dospelí  Považský Chlmec – Kolárovice, 10 EUR
345.    ŠDK trestá FK Krasňany pokutou 20 EUR a úhradou polovice nákladov na delegované osoby podľa RS 87.11 za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 21. kola I. MT žiakov Štiavnik – Krasňany, 10 EUR
346.    ŠDK odstupuje sťažnosť FK Kotešová na doriešenie KR ObFZ Žilina.

Športovo – technické oznamy:
347.    ŠDK vylučuje družstvo dospelých FK Dolný Hričov zo súťaže III. DT sk.“B“ dospelí podľa SP čl. 12/1. Výsledky družstva dospelých zostávajú v platnosti. Zostávajúce stretnutia sa kontumujú podľa SP čl. 12/2
348.    ŠDK kontumuje MFS 19.kola III.DOXXbet triedy sk. B dospelí Súľov - Dolný Hričov v prospech Súľov na 3:0 podľa SP 82/1b
349.    ŠDK kontumuje MFS 21. kola I. MT žiakov Štiavnik – Krasňany v prospech FK Štiavnik podľa SP 82/1g, výsledok 9:0 ponecháva v platnosti.
350.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
351.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
352.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 23. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Lietavská Lúčka - Kamenná Poruba
I. DT dospelí Stráža - Horný Hričov
II. DT dospelí Dlhé Pole - Jablonové
II. DT dospelí Hôrky - Rašov
ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD možné predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek
Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 23. 5. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 16.5.2018

1.    Zmeny DL č.22:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

2.  Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 27.5.,-celý deň, 20.5., 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 19.05. od 13:00, 26.05. od 13:00, 02.06. od 13:00, 09.06. od 13:00, 17.06. do 14:00, Kmetík: pracovné dni a 26.5., Hrivo: prac. dni, Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Čupec: 20.5.-3.6., Botka: 19 a 20.5, Matula: prac. dni do 16:00 a 19.5., Žeriava: prac. dni,Martinec st.: prac. dni a soboty, Masiarik: do odvolania, Foltán: 19-20.5., Vaškovič: 19, 25 a 27.5., Hýllová 18.5.-20.5., Baumgartner 19.5., Mihálik: 19 a 26.5., Mitúch: 18 a 19.5., Martinec R.: 19-20.5., Zemiak: 19-20.5., Vlasatý: 31.5-2.6., Martinec J. ml.: 18-20.5., Martinec J st.: 18-20.5. a prac. dni, Žalman: 1-3.6, Tavač: 18-20.5, Milo: 19.5., Hollý: od 19.5. do odvolania, Kúdelka: do odvolania, Bryndziar: 27.5., Nemček: 19.-20.5, Holeš: 8.5.-5.6..

3.   KR predvoláva na zadadnutie 23.5. 2018  do zasadačky KR v sídle ObFZ Žilina o 16:40: R Tomáš Thiel, o 16:50: R Hýllová, o 17:00: DZ Tavač, o 17:10: DZ Capko. Účasť menovaných je na zasadnutí KR nevyhnutná. V prípade, že sa v danom čase nemôžete dostaviť, ospravedlňte sa predsedovi KR telefonicky

4.   KR žiada ŠDK o potrestanie R Tomáš Thiel za neospravedlnenú neúčasť na MFS I. triedy dorast 21.k Hôrky – Hvozdnica.

5. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na meil: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

6.  Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

7.  KR oznamuje rozhodcom, že v poradí druhý praktický tréning sa uskutoční 5.6.2018 (utorok) na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka. Začiatok je plánovaný na 16:00 a ukončenie o 18:00.
Pozvánky boli vybraným R doručené mailom. Prihlásiť sa dobrovoľne je možné na email: krobfzza@gmail.com. Je potrebné si priniesť športové oblečenie (odporúčame kraťasy s vreckom), píšťalku, zástavky, žltú a červenú kartu. Šatne budú zabezpečené.
Zoznam pozvaných R:  Natália Durmis, Kristián Milo, Muráň Pavol, Sikora Patrik, Veselý Christián, Ciprich Filip, Hrobárik Andrej, Kašjak Patrik, Krupík Ján, Labant Lukáš, Pekár Samuel, Vrchovský Erik, Žalman Jakub, Zvara Lukáš,  Žitník Matej, Blaško Juraj, Matejčík Martin, Hrobárik Dávid, Michal Jakub, Kaštan Roman.
Účasť menovaných je potrebná.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.
    
Neuhradené  MZF  za mesiac apríl 2018:  

TJ ŠK PODHORIE,    TJ DLHÉ POLE,     FK FATRAN DOLNÁ TIŽINA

V prípade neuhradenia MZF do 21.05.2018 HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .

4. TMK – predseda Ján Capko

TMK ObFZ Žilina žiada všetky kluby, ktoré majú výborných hráčov aby ich nahlásili p. Capkovi 0903 644 165 roč. 2006, ktorý budú reprezentovať ObFZ Žilina na medzioblastnom futbalovom turnaji mladších žiakov v Kysuckom Novom Meste. Turnaj sa uskutoční 29.5.2018 o 9.30 hod.

Vážení  tréneri  nezabúdajte, že sa blíži termín konania  doškoľovacieho seminára trénerov SsFZ: 
UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie

Dátum konania seminára:  24. jún 2018, 
Miesto konania seminára:  Žilina, 
ak máte záujem o seminár zašlite prihlášku na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk, dĺžka seminára  5 hodín. Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ  Žilina /Dokumenty/.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/ 

5. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ
 

Prečítané: 124x