Úradná správa č. 27 2017/2018
29.05.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 27 2017/2018

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 23. 5. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska).

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20.06.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
348    Ján Turoň, 1222809, TJ Babkov III. DT dospelí, 1. s. s. N od 21. 5. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 10 EUR
349    Štefan Ondráš, 1032701, TJ Považan Nezb.Lúčka II. DT dospelí, 3 týždne N od 21. 5. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR
350    Martin Paček, 1347028, TJ Dlhé Pole I. MT žiaci, 2. s. s. N od 21. 5. 2018 podľa DP čl. 49/1a, 2a, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
351    Ján Frátrik, 1142014, FK Trnové III. DT dospelí, od 21. 5. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
352    Martin Ďurica, 1127218, ŠK Cementáreň Liet. Lúčka, I. DT dospelí, od 21. 5. 2018, 10 EUR
353    Radoslav Kašuba, 1315673, TJ Tatran Bytčica, I. trieda dorast, od 21. 5. 2018, 5 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
354    ŠDK trestá  FK Turie peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
355    ŠDK vyhovuje žiadosti Juraj Popluhár, 1165707, TJ Dlhé Pole a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 31.12.2018, 10 EUR
356    SDK ruší uznesenie U 344 z US č. 26.
357    ŠDK trestá ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka peňažnou pokutou 200 EUR za nepredloženie videozáznamu z MFS 20. k. I. DT dospelých ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – Kamenná Poruba, 10 EUR.

Športovo – technické oznamy:
358    ŠDK kontumuje MFS 22.kola II. DT dospelí FK Jablonové - FK Turie na 3:0 v prospech FK Jablonové podľa SP čl. 82/1b
359    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
360    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
361    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 30. 5. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Kotešová - Kolárovice
I. DT dospelí Gbeľany – Liet. Lúčka
II. DT dospelí Divina - Hôrky
II. DT dospelí Hvozdnica – N. Lúčka
II. DT dospelí Petrovice - Mojš

ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD resp. USB predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby  predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

Zmeny termínov stretnutí

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek

Skupiny a termíny turnajov:

SKUPINA 1:
Dolný Hričov (05.05.2018)
Rosina „B“ (19.5.2018)
Bytčica (21.04.2018)
Podhorie (09.06.2018)
Závodie Juventus – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 2:
Rosina (05.05.2018)
Hôrky (19.05.2018)
Raj. Teplice (09.06.2018)
Strečno (21.04.2018)
MŠK Žilina – ml. prípravka (po dohode)

SKUPINA 3:
Bitarová (19.05.2018)
Krasňany (09.06.2018)
Zbyňov (21.04.2018)
Kotrč. Lúčka (05.05.2018)

SKUPINA 4:
Stráňavy (05.05.2018)
Terchová (09.06.2018)
Horný Hričov (19.05.2018)
Nededza (21.04.2018)

SKUPINA 5:
Bánová (05.05.2018)
Rudina (21.04.2018)
Teplička nad Váhom (19.05.2018)
Hrabové (09.06.2018)
Hliník (???)

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 30. 5. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.


2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 23.5.2018

1.    Delegovanie na Turnaj Antona Mihelyho.
Na Turnaj Antona Miheliho sú delegovaní: Jakub Michal, Patrik Sikora, Christián Veselý, Natália Durmis, Kristián Milo, Radoslav Takáč.
Turnaj sa bude konať 3.6.2018 na štadióne MŠK Žilina od 08:00 do 12:00 hod.
2.    Zmeny DL č.23:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

3.    Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 27.5.,-celý deň, 3.6., 9.6., do 13:00
Takáč: 26.05. od 13:00, 02.06. od 13:00, 09.06. od 13:00, 17.06. do 14:00, Kmetík: pracovné dni a 26.5., Hrivo: nedelegovať až do odvolania Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Čupec: 20.5.-3.6., Matula: prac. dni do 16:00 Žeriava: prac. dni,Martinec st.: prac. dni a soboty a 27.5., Martinec J. ml.: 26-27.5 Vaškovič: 27.5.,Mihálik:  26.5., Vlasatý: 26.5., 31.5-2.6., Žalman: 1-3.6, Hollý: do odvolania. Kúdelka: do odvolania, Kašjak: 27.5., Mitúch: 27.5. popoludní., Veselý: 27.5. dopoludnia, Rogoň: 27.5., Milo: 26.5. a 2.6., Krupík: soboty a nedele popoludní, Pekár: 26.5.

4.    KR po vzhliadnutí videa považuje sťažnosť OFK Kotešová za neopodstatnenú. Poplatok za stažnosť 40 eur podla RS 80.16 bude vyúčtovaný v MZF.

5.    KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.
6.    Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.
7.  KR oznamuje rozhodcom, že v poradí druhý praktický tréning sa  uskutoční 5.6.2018 (utorok) na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka. Začiatok je plánovaný na 16:00 a ukončenie o 18:00. 
Pozvánky boli vybraným R doručené mailom. Prihlásiť sa dobrovoľne je možné na email: krobfzza@gmail.com. Je potrebné si priniesť športové oblečenie (odporúčame kraťasy s vreckom), píšťalku, zástavky, žltú a červenú kartu. Šatne budú zabezpečené.
Zoznam pozvaných R:  Natalia Durmis, Kristian Milo, Muráň Pavol, Sikora Patrik, Veselý Christian, Ciprich Filip, Hrobárik Andrej, Kašjak Patrik, Krupík Ján, Labant Lukáš, Pekár Samuel, Vrchovský Erik, Žalman Jakub, Zvara Lukáš,  Žitník Matej, Blaško Juraj, Matejčík Martin, Hrobárik Dávid, Michal Jakub, Kaštan Roman, Mäsiarik Adrián.
Účasť menovaných je potrebná.

8. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nie je potrebné problém riešiť individuálne.

9. KR dôrazne pripomína rozhodcom aby dodržiavali odsek VII bod 44/e rozpisu súťaží. Zápis o stretnutí je nutné uzavrieť najneskôr do 1 hodiny po stretnutí. Vo výnimočných prípadoch ak to nie je možné treba dôvod riadne popísať v zázname R. V opačnom prípade budú rozhodcovia riešení v zmysle zásad fungovania KR individuálnym spôsobom.

3. TMK – predseda Ján Capko

N O M I N Á C I A  výberu ObFZ  „2006“ na medzioblastný futbalový turnaj mladších žiakov –v Stredoslovenskom regióne

Nominovaní hráči:

1.    Šimon Hanuliak        Juventus Žilina            
2.    Róbert Dolník        Juventus Žilina            
3.    Peter Chyla        Juventus Žilina            
4.    Tomáš Trizuljak        Juventus Žilina            
5.    Dominik Moniak        Juventus Žilina            
6.    Kristián Vrbka        MFK Bytča            
7.    Filip Furták        MFK Bytča            
8.    Rafael Výrostko        TJ Bánová            
9.    Martin Šramo        TJ Bánová            
10.    Michal Vavrica        TJ Bánová            
11.    Jakub Lenko        ŠK Gbeľany            
12.    Richard Dvořák        ŠK Gbeľany            
13.    Simon  Homolík        Štiavnik            
14.    Oliver Rentka        Predmier
15.     Samuel Ohrádka         Veľké Rovné
16.     Patrik Hrtánek        Petrovice
17.     Patrik Záň        Rajecké Teplice
18.     Benjamín Čišecký     Rajecké Teplice         

Realizačný tím:
Regionálny tréner- garant :Ján Capko    
Tréneri: Čvapek Vladimír, Lagovský Stanislav

Zraz nominovaných hráčov je v utorok   29.5. 2018  o 8,15  hod. pred Holiday Inn.Turnaj sa bude konať v Kysuckom Novom Meste. Ukončenie akcie je plánované do 13.00 hod.                                                                       

Je zabezpečený pitný režim a obed, samozrejmosťou je ospravedlnenka do školy. 
V prípade ospravedlnenia je potrebné okamžite kontaktovať pána Capka, 0903 644 165

Hráči si prinesú:  kopačky (aj na umelú trávu), chrániče,  tepláky)
Priniesť so sebou preukaz poistenca !
Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia/zodpovední zástupcovia berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že OBFZ nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.

Vážení  tréneri  nezabúdajte, že sa blíži termín konania  doškoľovacieho seminára trénerov SsFZ: 
UEFA GRASSROOTS C licencie a UEFA B licencie

Dátum konania seminára:  24. jún 2018, 
Miesto konania seminára:  Žilina, 
ak máte záujem o seminár zašlite prihlášku na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk, dĺžka seminára  5 hodín. Prihláška sa nachádza na stránke : ObFZ  Žilina /Dokumenty/.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie nájdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ
 

Prečítané: 111x