Úradná správa č. 28 2017/2018
04.06.2018, Matej Krško

Úradná správa č. 28 2017/2018

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 30. 5. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska). Súčasťou aktívu bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20.06.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24.6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
362.    Štefan Mihálik, 1302810, I. trieda dorast Pov.Chlmec, 3 týždne N od 28. 5. 2018 podľa DP čl. 49/1b, 2b, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
363.    Tomáš Vršanský, 1248749, III. DT sk. B dospelí Ovčiarsko, od 28. 5. 2018, 10 EUR
364.    Ján Sedlák, 1143183, III. DT sk. B dospelí Hrabové, od 28. 5. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:
365.    Dušan Trhančík, 1136866, I. DT dospelí Gbeľany, od 28. 5. 2018 10 EUR
366.    Marián Milo, 1184968, I. DT dospelí Nededza, od 28. 5. 2018, 10 EUR
367.    Lukáš Machyňa, 1301295, II. DT dospelí Teplička n. Váhom "B", od 28. 5. 2018, 10 EUR
368.    Pavol Martiník, 1190801, II. DT dospelí Hôrky, od 28. 5. 2018, 10 EUR
369.    Samuel Mokryš, 1263593, II. DT dospelí Petrovice, od 28. 5. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
370.    ŠDK ukladá Michal Matúš, 1147628, vedúci družstva TJ Považský Chlmec DS − zákaz výkonu všetkých funkcii v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zóny vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 3 týždne N od 28.5.2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b,10 EUR
371.    ŠDK trestá FK Hvozdnica pokutou 33 EUR za nenastúpenie na 23. kolo I. triedy dorastu Terchová – Hvozdnica a náhradou nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
372.    ŠDK vyhovuje žiadosti Lukáš Štaffen, 1259440, Kotešová a podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS s podmienečným odkladom do 31.12.2018, 10 EUR
373.    ŠDK ruší U357 z ÚS č. 27 (Lietavská Lúčka).

ŠDK Športovo – technické oznamy:
374.    ŠDK kontumuje MFS 23. kolo I. triedy dorastu Terchová – Hvozdnica na 3:0 v prospech FK Terchová podľa SP 82/1b.
375.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
376.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
377.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 6.6. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Kolárovice – H. Hričov
I. DT dospelí Pov. Chlmec - Kotešová
II. DT dospelí Hlboké - Hliník
II. DT dospelí Mojš - Jablonové

ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD resp. USB predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

Zmeny termínov stretnutí

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 30.5.2018

1. Delegovanie na Turnaj A. Mühelyiho 2018                 

Na Turnaj A. Mühelyiho 2018 sú delegovaní: Jakub Michal, Patrik Sikora, Christián Veselý, Natália Durmis, Kristián Milo, Radoslav Takáč.
Je potrebné, aby boli delegované osoby prítomné na štadióne MŠK Žilina 3.6.2018 o 9:00 hod.

2. Zmeny DL č. 24:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

3. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné spoločné posezónne posedenie sa uskutoční 30.6. 2018 (sobota) na ihrisku TJ Družstevník Bitarová so začiatkom od 10:00. Záujemcovia prihláste sa záväzne do 25. 6. 2018 predsedovi prípadne podpredsedovi KR telefonicky.

4. Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 3.6., 9.6., do 13:00 Takáč: 02.06. od 13:00, 09.06. od 13:00, 17.06. do 14:00, Kmetík: pracovné dni  Hrivo: nedelegovať až do odvolania Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Čupec: 20.5.-2.6., Matula: prac. dni do 16:00 Žeriava: prac. dni,Martinec st.: prac. dni a soboty Martinec J. ml.: 3.6. Vaškovič: 2 a 10.6., Žalman: 1-10.6, Hollý: do odvolania. Kašjak: 2.6., 3.6 do 13:00 Milo: 2.6., Krupík: soboty a nedele popoludní, Baumgartner: 1.6., Žiak: 10.6., Zemiak: 2-3.6., Labant: 2.6. od 12:00, 3.6. od 12:00, Dikoš: 2.6., 3.6. dopoludnia, Tavač: 1-12.6., Holeš 8.5.-.5.6.

5. KR berie na vedomie podanie OFK Kotešová zo dňa 25.5.2018, ku ktorému uvádza nasledovné: Obsah podania OFK Kotešová zo dňa 13.05.2018 bol ŠDK ObFZ Žilina vyhodnotený ako sťažnosť podľa RS 80.11 a odstúpený na KR ObFZ, nakoľko obsahoval podstatné náležitosti sťažnosti na výkon resp. postup delegovaných osôb a obsahovo nebol stanoviskom k disciplinárnemu previneniu hráča Lukáš Štaffen, 1259440 podľa RS 98. Vzhľadom na uvedené bolo podanie OFK Kotešová prerokované ako sťažnosť v zmysle RS 80.11 a vyrubený poplatok vo výške 40 EUR. 

6. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

7. Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

8. KR oznamuje rozhodcom, že v poradí druhý praktický tréning sa  uskutoční 5.6.2018 (utorok) na štadióne ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka. Začiatok je plánovaný na 16:00 a ukončenie o 18:00.

Pozvánky boli vybraným R doručené mailom. Prihlásiť sa dobrovoľne je možné na email: krobfzza@gmail.com. Je potrebné si priniesť športové oblečenie (odporúčame kraťasy s vreckom), píšťalku, zástavky, žltú a červenú kartu. Šatne budú zabezpečené.

Zoznam pozvaných R:  Natalia Durmis, Kristian Milo, Muráň Pavol, Sikora Patrik, Veselý Christian, Ciprich Filip, Hrobárik Andrej, Kašjak Patrik, Krupík Ján, Labant Lukáš, Pekár Samuel, Vrchovský Erik, Žalman Jakub, Zvara Lukáš,  Žitník Matej, Blaško Juraj, Matejčík Martin, Hrobárik Dávid, Michal Jakub, Kaštan Roman, Mäsiarik Adrián.

Účasť menovaných je potrebná.

9. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nie je potrebné problém riešiť individuálne.

10. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nie je potrebné problém riešiť individuálne.

11. KR dôrazne pripomína rozhodcom, aby dodržiavali odsek VII bod 44/e rozpisu súťaží. Zápis o stretnutí je nutné uzavrieť najneskôr do 1 hodiny po stretnutí. Vo výnimočných prípadoch ak to nie je možné treba dôvod riadne popísať v zázname R. V opačnom prípade budú rozhodcovia riešení v zmysle zásad fungovania KR individuálnym spôsobom.

12. KR dôrazne pripomína rozhodcom, že v čase keď sú PN, nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu. Túto skutočnosť treba čo najskôr oznámiť KR a ospravedlniť sa z delegovania.

3. TMK – predseda Ján Capko

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ Žilina doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. júna 2018 (nedeľa) v areáli futbalového ihriska TJ Tatran Bytčica. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 10. júna 2018 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz / aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Futbalové kluby, pozor !! 

MŠK Žilina a Oblastný futbalový zväz Žilina v spolupráci so Žilinským večerníkom pre vás pripravili jedinečnú šancu zmerať si sily s hráčmi MŠK Žilina rovnakej vekovej kategórie priamo na hlavnom štadióne a vyhrať skvelé ceny! 
Ďalšie informácie najdete : 
https://www.futbalzilina.sk/news/futbalova-sutaz-msk-obfz-a-zilinsky-vecernik/

4. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 


Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 115x