Úradná správa č. 29 2017/2018

11.06.2018, Matej Krško
ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska). Súčasťou aktívu bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 6. 6. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska). Súčasťou aktívu bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20. 6.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24. 6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
378.    Matúš Gelatka, 1290236, II. tr. dorast Podhorie, 3 týždne N podľa DP čl. 48/1c, 2b, hráč DS vykoná po vykonaní DS podľa US385, 5 EUR
380.    Branislav Ďuroška, 1339249, II. tr. dorast Trnové, 3 týždne N od 4. 6. 2018 podľa DP čl. 49/1b, 2b, 5 EUR
381.    Marek Galbavý, 1289866, II. tr. dorast Ovčiarsko, 3 týždne N od 4. 6. 2018podľa čl. 49/1b, 2c, 5 EUR
382.    Martin Šipula, 1230018, I. DT dospelí Kolárovice, 3 týždne N od 4. 6. 2018 podľa DP čl. 47/1c, 2b, 10 EUR
383.    Andrej Neslušan, 1188602, I. DT dospelí Zástranie, 1 s. s. N od 4. 6. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 10 EUR
384.    Jozef Schmied, 1090778, II. DT dospelí Mojš, 1 s. s. N od 4. 6. 2018 podľa DP čl. 46/1a, 2, 10 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
385.    Matúš Gelatka, 1290236, II. Tr. dorast Podhorie, od 4. 6. 2018, 5 EUR
386.    Alojz Tarabík, 1249277, I. DT dospelí Veľké Rovné, od 4. 6. 2018, 10 EUR
387.    Jaroslav Hruška, 1293822, I. DT dospelí Kamenná Poruba, od 4. 6. 2018, 10 EUR
388.    Ján Frátrik, 1142014, III. DT dospelí Trnové, od 4. 6. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
389.    ŠDK ukladá Alojz Tarabík, 1249277, I. DT dospelí Veľké Rovné DS na 1 s. s., ktorej výkon bol podmienečne odložený U193, menovaný si DS vykoná po vykonaní DS podľa U386, 10 EUR
390.    ŠDK ukladá Jozef Schmied, 1090778, II. DT dospelí Mojš DS na 3 týždne s prerušením, ktorej výkon bol podmienečne odložený U325, menovaný si DS vykoná po vykonaní DS podľa U384, 10 EUR
391.    ŠDK trestá R Tomáš Thiel, 1198183, za neospravedlnenú neúčasť na MFS I. tr dorast Krasňany-Bitarová peňažnou pokutou 17 EUR podľa RS 88, 10 EUR
392.    ŠDK trestá R Samuel Pekár, 1307671, za oneskorené ospravedlnenie sa z MFS II. DT tr. dospelí Jablonové-Petrovice peňažnou pokutou 17 EUR podľa RS 88, 10 EUR
393.    ŠDK zamieta žiadosť Štefan Ondráš, 1032701, II. DT dospelí, Nezb. Lúčka o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS - menovaný sa v jarnej časti dopustil opakovane disciplinárneho previnenia, 10 EUR
394.    ŠDK žiada Dolná Tižina o zaslanie písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča Oliver Macák, 1318712, do 11. 6. 2018 do 12:00
395.    ŠDK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 13. 6. 2018 zo stretnutia II. tr. dorast 17.k Podhorie - Dolná Tižina: 
vedúci Podhorie - Jozef Masný o 16:15
vedúci Dolná Tižina - Marek Ďurina o 16:20
hráč Dolná Tižina - Oliver Macák RP1318712 o 16:20
R - Jakub Baumgartner o 16:25

ŠDK Športovo – technické oznamy:
396.    ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
397.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
398.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 13. 6. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Kamenná Poruba - Bitarová
I. DT dospelí Horný Hričov - Považský Chlmec
II. DT dospelí Rašov - Mojš
II. DT dospelí Jablonové - Petrovice

ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD resp. USB predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby  predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

Zmeny termínov stretnutí

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek
ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2018 bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 13. 6. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 5.6.2018

1.    Zmeny DL č.25:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

2. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné spoločné posezónne posedenie sa uskutoční 30.6. 2018 (sobota) na ihrisku TJ Družstevník Bitarová so začiatkom od 10:00. Záujemcovia prihláste sa záväzne do 25. 6. 2018 predsedovi prípadne podpredsedovi KR telefonicky.

3. Ospravedlnenia rozhodcov:
Žitník: 9.6., do 13:00 Takáč: 09.06. od 13:00, 17.06. do 14:00, Kmetík: pracovné dni a 9.6,  Hrivo: nedelegovať až do odvolania Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Matula: prac. dni do 16:00 Žeriava: prac. dni,Martinec st.: prac. dni a soboty Vaškovič:10.6., Žalman: 1-10.6, Hollý: do odvolania Krupík: soboty a nedele popoludní, Žiak: 10.6., Zemiak: 2-3.6., Tavač: 1-12.6., Pekár: 10.6., Vrchovský: 7 - 9.6., Dikoš: 9 - 10.6., Jakub Michal: 4 – 24.6., Milo: 9.6., Krajník: 10.6., Rogoň: 10 - 17.6, Thiel 8 - 10.6., Labant: 10.6.  popoludní.

4. KR žiada ŠDK o potrestanie nasledovných R za neúčasť respektíve oneskorené ospravedlnenie z MFS:
Tomáš Thiel- neúčasť na MFS 1. triedy dorastu Krasňany - Bitarová 
Samuel Pekár- oneskorené ospravedlnenie sa z MFS II. doxxbet triedy dospelých Jablonové - Petrovice 

5. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

6. Žiadame rozhodcov, aby v prípade ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

7. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nieje potrebné problém riešiť individuálne.

8. KR dôrazne pripomína rozhodcom aby dodržiavali odsek VII bod 44/e rozpisu súťaží. Zápis o stretnutí je nutné uzavrieť najneskôr do 1 hodiny po stretnutí. Vo výnimočných prípadoch ak to nieje možné treba dôvod riadne popísať v zázname R. V opačnom prípade budú rozhodcovia riešení v zmysle zásad fungovania KR individuálnym spôsobom.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.

HK žiada FK o uhradenie MZF za mesiac maj 2018 v termíne splatnosti!!!!!

4. TMK – predseda Ján Capko

Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie  
Žilina – Bytčica, 24.06. 2018

Pozvaní budú nasledovní tréneri:
CAPKO Ján, CENIGA Marián, CENIGA Stanislav, ĎURAJKA Marián, FARKO Peter, CHOVANKO Ľubomír, JANEŠÍK Jaroslav ,JENDRIŠČÍK Peter, KUBALA Ján, MATEJČÍK Milan, MELIŠ Milan, MELIŠ Rudolf, PAPUČIK Ján, RATAJ Tibor, RAŽDÍK Peter, ŠUGÁR Pavol, TRHANČÍK Jaroslav, ŽÁK Marek, STRAKA Pavol, FRATRIK Tibor, JOBKO Marek, STRAKA Martin, DLOBÍK Marián, VOJTUŠ Štefan, VAVREČAN Jozef, BOHÁČ Peter, MATIKOVSKÝ Lukáš, Machyna Róbert, Barčák Miroslav.

Posledná šanca je obratom sa prihlásiť.

Dňa 11.6. 2018 (pondelok) sa uskutoční stretnutie talentovaných futbalistov na ihrisku v Bánovej. Ročník: 2006, 2005, 2004. Ak máte talentovaných chlapcov pošlite ich na tento tréning. Súčasťou tréningu bude zápas vybratých ročníkov medzi ObFZ Žilina a ObFZ Čadca. Tešíme sa na stretnutie s Vašimi hráčmi.

TURNAJ TEODARA ZVARU SA USKUTOČNÍ:

ŽIACI – dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku STRÁŇAVY

DORAST - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku HORNÝ  HRIČOV

MUŽI - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku BRODNO

5. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 

Upozorňujeme FK, že dňa 11.6.2018 a 13.6.2018 je sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ    

Prečítané: 92x