Úradná správa č. 30 2017/2018

16.06.2018, Matej Krško
Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 13. 6. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska). Súčasťou aktívu bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20. 6.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24. 6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:
399.    Peter Čejka, 1284835, I. DT dospelí Považský Chlmec, od 11. 6. 2018, 10 EUR

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
400.    ŠDK ukladá František Vrábeľ, 1335555, vedúci družstva Družstevník Rašov DS - zákaz výkonu všetkých funkcii v klube, zákaz vstupu do šatní, kabíny rozhodcov, technickej zony vrátane priestorov lavičky náhradníkov, zákaz styku s delegovanými osobami na 1 mesiac N s prerušením od 11. 6. 2018 podľa DP čl.48/1c, 2b, 10 EUR
401.    ŠDK trestá Družstevník Rašov za neprístojnosti vedúceho družstva v MFS II. DT dospelí 25.k Petrovice - Rašov peňažnou pokutou 50 EUR podľa DP čl.48/4, 10 EUR
402.    ŠDK trestá OŠK Kamenná Poruba za nenastúpenie družstva na MFS I. DT dospelí 25.k Kolárovice – Kamenná Poruba peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
403.    ŠDK trestá FK Trnové za nenastúpenie družstva na MFS III. DT sk. „A“ dospelí 25.k Lietava – Trnové peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7., 10 EUR
404.    ŠDK trestá OŠK Kamenná Poruba žiaci za nenastúpenie družstva na MFS II. MT sk „A“ žiaci 25.k Turie – Kamenná Poruba peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7., 10 EUR
405.    ŠDK trestá FK Fatran - Dolná Tížina dorast pokutou 166 EUR podľa RS 87.5, 10 EUR
406.  ŠDK trestá Marek Ďurina, vedúci družstva FK Fatran-Dolná Tížina zákaz výkonu všetkých funkcií na 1 mesiac N s prerušením od 13. 6. 2018 podľa DP čl. 53/3b, 10 EUR

ŠDK Športovo – technické oznamy:
407.    ŠDK kontumuje MFS II. T dorast 17.k Podhorie - Dolná Tížina na 3:0 v prospech FK Podhorie podľa SP 82/1f
408.    ŠDK kontumuje MFS I. DT dospelí 25.k Kolárovice - Kam. Poruba na 3:0 v prospech Kolárovice podľa SP 82/1b
409.    ŠDK kontumuje MFS III. DT sk „A“ dospelí 25.k Lietava - Trnové na 3:0 v prospech Lietava podľa SP 82/1b
410.    ŠDK kontumuje MFS II. MT sk „A“ žiaci 25.k Turie – Kamenná Poruba na 3:0 v prospech Turie podľa SP 82/1b
411.   ŠDK schvaľuje predložené vzájomné dohody resp. nariaďuje termíny neodohratých stretnutí tak ako je uvedené v tabuľke nižšie.
412.    ŠDK z dôvodu rekonštrukcie hracej plochy v Divinke udeľuje výnimku FK Divinka – Lalinok z RS bod 58 a 59 a ukladá klubu povinnosť zabezpečiť realizačným tímom dostatočný počet miest na sedenie ako aj zabrániť vstupu neoprávneným osobám do technickej zóny a na HP.
413.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 20. 6. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Bánová - Lietavská Lúčka
I. DT dospelí Kotešová - Veľké Rovné
II. DT dospelí Jablonové - Hvozdnica
II. DT dospelí Dlhé Pole - Hliník

ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD resp. USB predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

Zmeny termínov stretnutí:

image
Autor: ŠDK
Zdroj: obfzza

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný. 

Súťaž prípraviek
ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2018 bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 20. 6. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2. KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 13.6.2018

1. Zmeny DL č.26:

image
Autor: KR
Zdroj: obfzza

2. Delegovanie na Turnaje organizované Obfz Žilina

Turnaj o pohár Teodora Zvaru:
Žiaci, ihr. Stráňavy, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Durmis Natália, Takáč Radoslav, Žitník Matej

Dorast, ihr. Horný Hričov, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Milo Kristián, Muráň Pavol, Veselý Christián

Turnaj Milana Šmehýla:
Muži, ihr. Brodno, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Hrobárik Dávid, Kaštan Roman, Sikora Patrik

3. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné spoločné posezónne posedenie sa uskutoční 30.6. 2018 (sobota) na ihrisku TJ Družstevník Bitarová so začiatkom od 10:00. Záujemcovia prihláste sa záväzne do 25. 6. 2018 predsedovi prípadne podpredsedovi KR telefonicky.

4. Ospravedlnenia rozhodcov:
Takáč: 17.06. do 14:00, Kmetík: pracovné dni  Hrivo: nedelegovať až do odvolania Poštek: celá jarná časť, Hrobárik D.:  stredy do 16:00, Matula: prac. dni do 16:00 a 15-22.6 Žeriava: prac. dni,Martinec st.: prac. dni a soboty Hollý: do odvolania, Holeš: do konca JČ, Krupík: soboty a nedele popoludní, Zvara: do odvolania, Ondák: 11.-18.6. PN, Jakub Michal: 4 – 24.6., Rogoň: 10 - 17.6, Bříza 16.6. od 18:00, Kaštan: 11-17.6., Martinec R.: 16.6. do 12:00, Mihálik: 16.6. do 12:00,Charbuliak: 16.6. do 15:00, Vrchovský: 16.6 podvečer a 17-22.6., Kašjak: 16.6., Labant: 16-17.6., Zemiak: 16-17.6., Vlasatý: 16.6. do 14:00, Pekár: 15-16.6., Nemček: 16.6., Vozár: 16.6., Matejčík: 16.6. do 14:00, Masiarik: 16.6. od 12:00,  Hrobárik Andrej: 16.6. od 12:00,  

5. KR zdôrazňuje, že v prípade ospravedlnení je ich nutné posielať mailom do pondelka do 12:00 na mail: delegovanieobfzza@gmail.com, v mimoriadnych prípadoch (medzi pondelkom a víkendom) telefonicky predsedovi KR, prípadne podpredsedovi KR s následným vydokladovaním dôvodu.

6. Žiadame rozhodcov, aby v prípade, ak sa na MFS dostavia a stretnutie sa z akýchkoľvek dôvodov nezačne, aby túto skutočnosť uviedli prostredníctvom podania na komisiu rozhodcov v ISSF. V opačnom prípade im nebudú môcť byť vyplatené financie za dané stretnutie.

7. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nie je potrebné problém riešiť individuálne.

8. KR dôrazne pripomína rozhodcom, aby dodržiavali odsek VII bod 44/e rozpisu súťaží. Zápis o stretnutí je nutné uzavrieť najneskôr do 1 hodiny po stretnutí. Vo výnimočných prípadoch, ak to nieje možné, treba dôvod riadne popísať v zázname R. V opačnom prípade budú rozhodcovia riešení v zmysle zásad fungovania KR individuálnym spôsobom.

9. KR upozorňuje R a DZ, že ako náhle sú na PN, nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu, resp. delegáta zväzu. Túto skutočnosť je potrebné bezodkladne oznámiť KR. V opačnom prípade sociálna poisťovňa nevyplatí PN.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná
    
Neuhradené  MZF  za mesiac  máj  2018:  

OFK Hôrky, TJ Dlhé Pole, FK FATRAN - Dolná Tižina

V prípade neuhradenia MZF do 19.06.2018 HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .


4. TMK – predseda Ján Capko

Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie  
Žilina – Bytčica, 24.06. 2018

Pozvaní budú nasledovní tréneri:
CAPKO Ján, CENIGA Marián, CENIGA Stanislav, ĎURAJKA Marián, FARKO Peter, CHOVANKO Ľubomír, JANEŠÍK Jaroslav, JENDRIŠČÍK Peter, KUBALA Ján, MATEJČÍK Milan, MELIŠ Milan, MELIŠ Rudolf, PAPUČIK Ján, RATAJ Tibor, RAŽDÍK Peter, ŠUGÁR Pavol, TRHANČÍK Jaroslav, ŽÁK Marek, STRAKA Pavol, FRATRIK Tibor, JOBKO Marek, STRAKA Martin, DLOBÍK Marián, VOJTUŠ Štefan, VAVREČAN Jozef, BOHÁČ Peter, MATIKOVSKÝ Lukáš, Machyna Róbert, Barčák Miroslav.

TURNAJ TEODARA ZVARU SA USKUTOČNÍ:

ŽIACI – dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku STRÁŇAVY

DORAST - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku HORNÝ  HRIČOV

MUŽI - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku BRODNO

5. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 

Upozorňujeme FK, že dňa 21.6.2018 až  22.6.2018 je sekretariát z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 193x