Úradná správa č. 31 2017/2018

25.06.2018, Matej Krško
ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2018 bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod. Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 27. 6. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

1. ŠDK - predseda Peter VACHAN, zasadnutie dňa 20. 6. 2018

ŠDK oznamuje, že termín aktívu klubov pred súťažným ročníkom bude dňa 04.07.2018 o 15:30 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska). Súčasťou aktívu bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.

ŠDK upozorňuje kluby, že na stránke ObFZ Žilina bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2018/2019. Prihláška sa podáva v papierovej podobe na ObFZ Žilina, najneskôr do 20. 6.2018 do 12:00 hod. Úhrada štartovného je možná poštovou poukážkou (šekom) alebo prevodom na účet ObFZ Žilina. Prihlášku nájdete tu.

ŠDK upozorňuje kluby, že v zmysle bodu 3.3 Rozpisu súťaží hracím dňom posledného kola príslušnej súťaže je sobota.

ŠDK oznamuje, že turnaje Teodora Zvaru sa uskutoční týždeň po ukončení súťaží riadených ObFZ Žilina, t. j. v dňoch 23.−24. 6.2018. Prvýkrát sa uskutoční aj turnaj v kategórii dospelých! Zdvorilo žiadame kluby, aby tomuto termínu prispôsobili svoje posezónne aktivity.

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa čl. 17 DP a podľa DP čl. 71 ods. 1 a 71 ods. 2/a, b:
419.    Maroš Gajdoš, 1170384, II. DT dospelí Petrovice, 4 týždne N s prerušením od 18. 6. 2018 podľa DP čl. 48/1c, 2b, 10 EUR
420.    Ivan Šimulák, 1308937, II. DT dospelí Divina, 2 s. s. N s prerušením od 18. 6. 2018 podľa DP čl. 49/1a, 2a, 10 EUR
421.    Viliam Mihálik, 1302814, I. Tr dorast Považský Chlmec, 2 mesiace N s prerušením podľa DP čl. 49/1b , 2b, 5 EUR

Vylúčený po 2. ŽK. DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie (s. s.) nepodmienečne podľa DP čl. 37/3:

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

Nepodmienečne pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 9 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5b:

Disciplinárne oznamy:
422.    ŠDK trestá TJ Stráža za nenastúpenie družstva na MFS I. DT dospelí peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
423.    ŠDK trestá OFK Hôrky za nenastúpenie družstva na MFS I. MT žiaci Štiavnik – Hôrky peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
424.    ŠDK trestá FK Hliník za nenastúpenie družstva na MFS I. Tr dorast Terchová - Hliník  peňažnou pokutou 33 EUR a úhradou všetkých nákladov na delegované osoby podľa RS 87.7, 10 EUR
425.    ŠDK trestá R Miloš Lonc peňažnou pokutou 17 EUR za neospravedlnenú neúčasť na MFS II. MT žiaci skupina „A“ 26.k medzi FK Strečno-FK Turie podľa RS 88, 10 EUR
426.    ŠDK trestá Dlhé Pole peňažnou pokutou 50 EUR za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry podľa DP čl. 64/1a, 1b 10 EUR
427.    ŠDK trestá Dolná Tížina peňažnou pokutou 50 EUR za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry podľa DP čl. 64/1a, 1b, 10 EUR

ŠDK Športovo – technické oznamy:
428.    ŠDK kontumuje MFS I. DT dospelí 26.k Lietavská Lúčka - Stráža na 3:0 v prospech Lietavská Lúčka podľa SP 82/1b
429.    ŠDK kontumuje MFS I. MT žiaci Štiavnik – Hôrky na 3:0 v prospech Štiavnik podľa SP 82/1b
430.    ŠDK kontumuje MFS I. Tr dorast Terchová – Hliník na 3:0 v prospech Terchová podľa SP 82/1b
431.    ŠDK žiada o predloženie nasledovných videozáznamov najneskôr do 27. 6. 2018 do 12:00 na sekretariát ObFZ Žilina:
I. DT dospelí Nededza - Bitarová
I. DT dospelí Horný Hričov - Kotešová
II. DT dospelí Hvozdnica - Hlboké
II. DT dospelí Krasňany - Mojš

ŠDK upozorňuje kluby, že vyžiadané videozáznamy zo stretnutí je možné okrem predloženia na DVD resp. USB predkladať aj prostredníctvom video archívu. Návod na registráciu a používanie video archívu je zverejnený na stránke ObFZ Žilina tu.

ŠDK upozorňuje kluby na SP čl. 69, bod 3 a RS bod 4.9, na základe ktorých sú kluby v prípade neodohratia stretnutia povinné sa dohodnúť na novom termíne MFS, ktoré musí byť odohraté do 14 dní od pôvodného termínu. Uvedenú dohodu musia kluby predložiť podaním do ISSF cez zmenu termínu stretnutia. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia nariadi ŠDK.

ŠDK upozorňuje kluby, aby si počas jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018  včas a dôsledne overili aktuálnu platnosť registračných preukazov hráčov, nakoľko prvým plastovým preukazom končí práve v tomto období platnosť.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak hráč nastúpi na stretnutie bez platného registračného preukazu (t. j. aj po uplynutí platnosti registračného preukazu), je štart takéhoto hráča považovaný za neoprávnený a výsledok zápasu bude kontumovaný.

Súťaž prípraviek

ŠDK upozorňuje kluby, ktoré prihlásia družstvá prípraviek pre súťažný ročník 2018/2019, že súčasťou aktívu pred súťažným ročníkom konaného dňa 4. 7.2018 bude aj aktív prípraviek s predpokladaným začiatkom o 16:30 hod.
Najbližšie zasadnutie ŠDK sa uskutoční dňa 27. 6. 2018 o 16:00 v sídle ObFZ Žilina.

2.KR – predseda Juraj Krajči, zasadnutie dňa 20.6.2018
    
1. Delegovanie na turnaje organizované OBFZ Žilina:
Turnaj o pohár Teodora Zvaru:

Žiaci, ihr. Stráňavy, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Durmis Natália, Takáč Radoslav, Žitník Matej
Dorast, ihr. Horný Hričov, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Blaško Juraj, Muráň Pavol, Veselý Christián
Turnaj Milana Šmehýla:
Muži, ihr. Brodno, 23.6.2018 o 09:00 hod.
Delegovaní R: Hrobárik Dávid, Kaštan Roman, Sikora Patrik

2. KR žiada ŠDK o potrestanie R Miloša Lonca za neospravedlnenú neúčasť na  MFS II. Mirage triedy ziaci skupina A, 26. kolo medzi FK Strečno-FK Turie.

3. KR oznamuje R a DZ z NL SFZ, SsFZ a ObFZ, že tradičné spoločné posezónne posedenie sa uskutoční 30.6. 2018 (sobota) na ihrisku TJ Družstevník Bitarová so začiatkom od 10:00. Záujemcovia prihláste sa záväzne do 25. 6. 2018 predsedovi prípadne podpredsedovi KR telefonicky.

4. KR oznamuje rozhodcom, že boli zistené nezrovnalosti vo vyplácaní odmien za mesiac Marec a Apríl. Problém je celoplošný a rozdiel bude všetkým R doplatený vo výplatnom termíne za mesiac Máj. Nieje potrebné problém riešiť individuálne.

5. KR upozorňuje R a DZ, akonáhle sú na PN, nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu, resp. delegáta zväzu. Túto skutočnosť je potrebné bezodkladne oznámiť KR. V opačnom prípade sociálna poisťovňa nevyplatí PN.

3. Hospodárska komisia – predseda Mgr. Anna Psotná.
    
Neuhradené  MZF  za mesiac  máj  2018:  

TJ Dlhé Pole, FK FATRAN - Dolná Tižina

HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ .

4. TMK – predseda Ján Capko

Doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie  

Žilina – Bytčica, 24.06. 2018

Pozvaní budú nasledovní tréneri:
CAPKO Ján, CENIGA Marián, CENIGA Stanislav, ĎURAJKA Marián, FARKO Peter, CHOVANKO Ľubomír, JANEŠÍK Jaroslav, JENDRIŠČÍK Peter, KUBALA Ján, MATEJČÍK Milan, MELIŠ Milan, MELIŠ Rudolf, PAPUČIK Ján, RATAJ Tibor, RAŽDÍK Peter, ŠUGÁR Pavol, TRHANČÍK Jaroslav, ŽÁK Marek, STRAKA Pavol, FRATRIK Tibor, JOBKO Marek, STRAKA Martin, DLOBÍK Marián, VOJTUŠ Štefan, VAVREČAN Jozef, BOHÁČ Peter, MATIKOVSKÝ Lukáš, Machyna Róbert, Barčák Miroslav.

TURNAJ TEODARA ZVARU SA USKUTOČNÍ:

ŽIACI – dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku STRÁŇAVY

DORAST - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku HORNÝ  HRIČOV

MUŽI - dňa 23.6.2018 o 9.00 hod. na ihrisku BRODNO

5. Sekretariát  -  ObFZ

Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP (po uplynutí doby platnosti), najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov.

Ing. Igor  KRŠKO   v.r.                            Milan MATEJČÍK   v.r.
predseda ObFZ                                       sekretár ObFZ

Prečítané: 465x